We are still currently working on the responsive (mobile and tablet) versions of this website. Please access this website using a desktop or a laptop for the meantime. Thank you!

‘Work hard to make the impossible become possible’

(Message of Mayor Brian Lim during the orientation of beneficiaries of the City Government Executive Scholarship Program on November 30, 2019 at the Dagupan City People’s Astrodome.)

Good morning! Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa ating mga kasamahan sa city government – kay Lenny De Venecia at sa iba’t ibang kawani ng gobyerno na tumulong mag-organize ng ating scholarship program para sa siyudad ng Dagupan.

Gusto ko pong linawin sa inyong lahat na ito pong scholarship na matatanggap ninyo ay hindi ko po pera. Hindi po sa akin ito. Iyon pong scholarship fund na ipapamahagi namin sa inyo ay pera ng Dagupan City. Hindi ko po personal na pera, pera po ito ng Dagupan.

Sa madaling salita, ito pong scholarship na ito, pera ng taong bayan na ipinapamahagi sa inyo bilang mga scholars at estudyante ng Dagupan City.

Bakit po kailangan kong linawin ito sa inyong lahat? Dahil ayaw ko pong isipin ninyo na nakakuha kayo ng scholarship dahil kay Brian Lim. Hindi po totoo yan.

Nakakuha po kayo ng scholarship dahil kinikilala namin kayo na nag-aaral mabuti at nagsisikap upang magkaroon ng pagbabago sa inyong buhay bilang isang estudyante.

Kaya huwag na huwag kayong maniniwala kahit kanino man na ang utang na loob ninyo ay sa mga pulitiko. Hindi po totoo yan. Ang utang na loob ninyo ay sa siyudad ng Dagupan.

Kaya ano ang hinihingi naming kapalit? Ano ang hinihinging kapalit ng scholarship na ito Simple lamang po. Number one, maging mabuti kayong mga estudyante. Hindi dahil nakakuha kayo ng scholarship, ay titigil na kayo na magsikap at mag-aral mabuti.

Consistency is the key. Getting the scholarship is not enough. Continue to study and work hard to maintain your scholarship. That is the challenge.

Ano naman iyong second na hihingin namin sa inyo? Simple lamang. Kung dumating ang araw na kayo ay mag tapos sa inyong pag-aaral, huwag na huwag niyo pong kalimutan na ibalik din sa inyong siyudad ang pagmamahal na ipinamahagi sa inyo ng inyong kababayan.

In short, you also have to give back to your city. Hindi namin sinasabi na mag-sakripisyo kayo ng todo.

Kung may makita kayong dumi sa kalsada, i-ipick-up po ninyo at itapon sa basura. That is already giving back to your city. Kung binabaha tayo s ating siyudad, mag-volunteer kayong magbigay ng relief goods. That is already helping your city.

Tatandaan po ninyo, at uulitin ko, iyong scholarship na natanggap niyo ay hindi dahil kay Brian Lim. Natanggap ninyo iyan dahil ang sambayanang Dagupeño ay naniniwala sa kakayahan niyo bilang mga estudyante.

Meron lang po akong gustong ibahagi na kwento sa inyo. Anta yo may patang [palaka]? Masamit man awa? Masamit man no iprito.

Walay grupo na patang. Man babarkada ira. Animira ira. Sakey agew, saramay patang manakar ira paunla diman ed alog. Naplag may duwara ed sakey ya abot.
Amay sakey ya patang, anengneng to may kaaralem to may abot, say kwan to, “Anggano antoy gaawaen kud dya, agak makapaway.”

Aramay atilak diman ed tagey, nen ninengneng dara may kabarkada da, uneeyag ira, “Ag kila ongagalaw ditan ta anggapo lay pag-asa. Anggano antoy gawaen yo, ag kila makapaway ditan. Katon anusan yo la ya wadtan kayo.”

Balet amay sakey ya naplag ya patang, taboy ya taboy. Aga ontutunda. Anggad ed samput, amay sakey ya patang ya taboy ya taboy, akapaway ed saman ya abot.
Kasabi to ed tagey, say kwan da iramay walad tagey, “Akin ey ta nen niman kani babagaan ya agmo la susubuken ya ontaboy ta ag kala makapaway?” Ag immesel imay patang. Ta manaya, telek imay patang. Agto narerengel imay ibabaga da ramay walad tagey.

Ang lesson is: No matter how hard your life is, no matter what challenge there is in life, no matter how many people tell you that you cannot do it – if you do not give up, if you are always consistent, if you always work hard, the impossible becomes possible. And that is what I hope for all of you.

Ag ko ibabaga ya teleken yoy sarili yo ah. Pero kumon na-aralan yo may very important lesson, that if you continue to work hard, things would happen for you. And not only for you but also for your family.

I wish you all the best. Continue to study hard. Please continue to prove to us that you are deserving of this scholarship. And never ever forget to give back to your beloved City of Dagupan.

Marami pong salamat sa inyong lahat at magandang umaga.

Positive SSL Wildcard