3 WAYS TO APPLY (TATLONG PARAAN SA PAG-APPLY)

3 WAYS TO APPLY (TATLONG PARAAN SA PAG-APPLY)

1-
SUBMIT YOUR RESUME/BIO-DATA AT 2ND FLOOR CITY HALL COMPLEX DAGUPAN CITY.

MAG-SUMITE NG RESUME/BIO-DATA SA 2ND FLOOR CITY HALL COMPLEX DAGUPAN CITY.

2-
SEND YOUR RESUME/BIO-DATA TO PESODAGUPAN FB PAGE OR TO PESO DAGUPAN EMAIL ADDRESS.

IPADALA ANG RESUME/BIO-DATA SA PESO DAGUPAN FB PAGE O SA EMAIL NG PESO DAGUPAN.

3-
REPORT FOR INTERVIEW ON THE DAY OF ANNOUNCED RECRUITMENT ACTIVITIES.

MAGPUNTA SA ARAW NG PANAYAM NG MGA NAHAYAG NA RECRUITMENT ACTIVITY.

PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE OFFICE – DAGUPAN CITY
EMAIL: pesodagupan@gmail.com
TELEFAX: 523-7404
MOBLILE: 0925-8083808